Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego www.smart11.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca – Bacca Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386087, posiadająca numer NIP 951-233-47-14, REGON 14286043, o kapitale zakładowym w wysokości 4.072.000,00 PLN.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu.
 3. Serwis – serwis internetowy smart11 znajdujący się w sieci pod adresem https://www.smart11.pl. Wybrane funkcjonalności Serwisu są dostępne wyłącznie po zalogowaniu.
 4. Strefa Agenta – wyodrębniona część Serwisu przeznaczona dla osób współpracujących lub zamierzających podjąć współpracę z Usługodawcą przy oferowaniu produktu smart11.
 5. Strefa Klienta – ogólnodostępna dla Użytkowników część Serwisu, skierowana przede wszystkim do osób zainteresowanych nabyciem produktu smart11 lub posiadających status klienta Usługodawcy.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 7. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną, polegające na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy, szczegółowo opisane w §2 Regulaminu.

§2 Zakres świadczonych Usług

 1. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikom Serwis, składający się ze Strefy Klienta oraz Strefy Agenta.
 2. W Strefie Klienta Użytkownik uzyskuje dostęp do:
  1. informacji na temat:
   1. charakterystyki produktu smart11;
   2. sposobu nabycia produktu smart11;
   3. korzyści z nabycia produktu smart11;
  2. formularza kontaktowego, umożliwiającego Użytkownikowi nawiązanie kontaktu z przedstawicielami ds. sprzedaży i obsługi produktu smart11.
 3. Strefa Agenta zawiera:
  1. ogólne informacje o zasadach współpracy z Usługodawcą przy oferowaniu produktu smart11 oraz wynikających z niej korzyściach;
  2. formularz zgłoszeniowy umożliwiający rejestrację na szkolenia partnerom Usługodawcy;
  3. formularz zgłoszeniowy dla przyszłych partnerów Usługodawcy.

§3 Zastrzeżenia dotyczące charakteru treści umieszczanych w Serwisie przez Usługodawcę

Informacji umieszczanych na stronach Serwisu nie należy interpretować jako propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia, pożyczki, udzielania porad finansowych lub inwestycyjnych, ani rekomendacji o jakimkolwiek charakterze. Treści zawarte na stronach Serwisu służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§4 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do łącza internetowego, użycie sprzętu i  oprogramowania  umożliwiającego  dostęp  do  Internetu  za  pomocą  aktualnej przeglądarki  internetowej (np. Internet Explorer lub Chrome).
 2. Zakazane jest dostarczanie, publikowanie, przesyłanie lub jakiekolwiek inne rozpowszechnianie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 3. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w zakresie wykraczającym poza prawnie dozwolony użytek wynikający z przepisów prawa autorskiego.

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.), pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji Usług, o których mowa w §2 ust 2 pkt 2 oraz §2 ust 3 pkt 2 i 3 Regulaminu oraz w celu marketingu własnych produktów i usług.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe podane przez Użytkownika na formularzu powinny być kompletne, aktualne i prawdziwe.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§6 Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje należy składać na adres: „REKLAMACJA” Bacca Sp. z o.o., Al. KEN 93, 02-777 Warszawa lub adres mailowy: kontakt@smart11.pl, w tytule „REKLAMACJA”. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: opis zastrzeżeń; imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej doręczenia.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 30 dni, Usługodawca może przedłużyć termin odpowiedzi maksymalnie do 60 dni od otrzymania reklamacji, o ile w terminie 30 dni od jej otrzymania:
  1. poinformuje o przyczynach opóźnienia,
  2. wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
  3. określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 4. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
 5. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem mogą być rozstrzygane na drodze pozasądowej przez Rzecznika Finansowego (http://rf.gov.pl/polubowne).

§7 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies, opublikowane na stronach internetowych Serwisu.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, o ile konieczność wprowadzenia zmian w treści Regulaminu wynika z przepisów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, względów organizacyjnych lub technicznych, w tym rozbudowy lub modernizacji Serwisu, lub zmiany świadczonych usług.
 3. Usługodawca zobowiązuje się umieścić stosowną informację o zmianie Regulaminu w widocznym miejscu na głównej stronie Serwisu i utrzymywać tę informację przez okres co najmniej dwóch tygodni przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu.
 4. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę na świadczenie usług objętych Regulaminem w każdym czasie, w tym w razie niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu, składając Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy na adres korespondencyjny wskazany w §6 ust. 2 Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2017 roku.